Programowanie gier

Tworzenie i programowanie gier w Unity

Programowanie jest współcześnie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Dzięki nauce tworzenia czegoś tak bliskiego dzieciom jak gry komputerowe, uczestnicy wynoszą z zajęć potężną dawkę wiedzy. Poza techniczną wiedzą zajęcia rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz rozwój wyobraźni przestrzennej.

Kurs jest podzielony na dwa semestry

Cel ogólny zajęć

Celem warsztatów jest nauczenie uczestników podstaw programowania w praktyce. Tworząc gry komputerowe krok po kroku dzieci łatwo przyswajają podstawy programowania. Ucząc się programowania w języku C# uczestnicy poznają podstawowe prawa fizyki, piszą własne skrypty i tworzą całe poziomy w swoich grach

Cel szczegółowy zajęć

Uczestnik nauczy się:

 • Tworzyć mapy w silniku Unity;
 • Dodawać i zmieniać właściwości obiektów;
 • Tworzyć skrypty w środowisku Microsoft Visual Studio;
 • Tworzyć system dialogu przy użyciu zmiennych oraz instrukcji If i Switch;
 • Tworzyć pętlę do while;
 • Zrozumie i stworzy algorytmy oraz schematy blokowe;
 • Tworzyć proste gry platformowe 3D i 2D.

Metody dydaktyczne

 • Praca z komputerem;
 • Prezentacja;
 • Korekta prac;
 • Warsztaty grupowe;
 • Objaśnienie lub wyjaśnienie;
 • Pokaz

Zgodność z Podstawą Programową Edukacji

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

 • formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków;
 •  stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
 1. na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),
 2. wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie;
 • przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów;
 • rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
 • prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

 • projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
 • projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
 • zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
 • wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią.

Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

 • bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;
 • określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również w zakresie informatyki.

Wkrótce rozpoczęcie rekrutacji na semestr zimowy 2018