Akademia Youtubera

Nagrywanie i montaż filmów oraz bezpieczeństwo w sieci

Youtuber to obecnie jedna z najczęściej udzielanych odpowiedzi na pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości? Przyszłych, małych youtuberów zapoznamy nie tylko z montażem filmu czy obsługą kamery, ale co najważniejsze zapoznamy ich z zagrożeniami płynącymi z internetu.

Pod pozorem zabawy przekazujemy wiedzę dotyczącą praw autorskich, piractwa komputerowego, a przede wszystkim bezpieczeństwa w sieci. Dzieci nauczą się, co można, a czego nie można udostępniać w internecie. Przekonają się również o tym, że wszystko w internecie zostawia ślad. Ponadto w programie praca z kamerą, rozwijająca umiejętności interpersonalne. Planowanie produkcji filmu oraz pisanie scenariusza pozwala rozwinąć umiejętność planowania i uporządkowania pracy, a rozwój własnego kanału uczy wytrwałości i systematyczności.

Cel ogólny zajęć

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z niebezpieczeństwami płynącymi z korzystania z internetu oraz nauczenie podstawowych zasad i umiejętności wymaganych przy publikacji wartościowych treści w internecie.

Cele szczegółowe zajęć

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozpoznać zagrożenia ukryte w sieci;
 • określić rodzaj licencji;
 • nagrywać filmy;
 • tworzyć animacje poklatkowe;
 • przygotować plan zdjęciowy do pracy;
 • przygotować scenariusz i scenorys;
 • zabezpieczyć konto poprzez m. in. tworzenie silnego hasła;
 • montować filmy przy użyciu programu Lightworks;
 • nagrywać ekran programem OBS studio;
 • tworzyć intro na kanał z pomocą Panzoid;
 • dodawać efekty i napisy do filmów;
 • nagrywać dźwięk;
 • zarządzać kanałem na YouTube we wczesnej fazie jego prowadzenia;
 • rozróżniać różne formaty filmów na YouTube;
 • określić wartościowe treści właściwe dla dzieci.

Metody dydaktyczne

 • Konsultacje
 • Burza mózgów
 • Inscenizacja
 • Korekta prac
 • Warsztaty grupowe
 • Objaśnienie lub wyjaśnienie
 • Praca ze sprzętem fotograficznym
 • Praca ze sprzętem audio-video
 • Praca z komputerem

Zgodność z Podstawą Programową Edukacji

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

 • tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem,
 • tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane,
 • tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych pomysłów;
 • gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze).

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 •  opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych oraz:
 1. korzysta z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym urządzeń mobilnych,
 2. wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do gromadzenia, porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów;
 • wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):
 1. do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując między stronami,
 2. jako medium komunikacyjne,
 3. do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy w takim środowisku,
 4. organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie lub w sieci.

Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

 • uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;
 • identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;
 • respektuje zasadę równości w dostępie do technologii i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w społeczności szkolnej;

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

 • posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;
 • wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;
 • stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami.
 • ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;
 • opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
 • postępuje etycznie w pracy z informacjami;
 • rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci.

 

Wkrótce rozpoczęcie rekrutacji na semestr zimowy 2018